» » » » REVELATION: May Kod Na Maawatan Yonan Kalik Sina (Updated)

REVELATION: May Kod Na Maawatan Yonan Kalik Sina (Updated)

The title originally was REVELATION but I did not dare, not fairy tales or story.

It was intentionally published without the translations and interpretations attached which will be an upcoming post.

(First two lines – Updated July 10, 2018)

 

Umali kayo ay maga di puso na ta mankali tako si usto ay kali ed langit.

Ilan yo no waday maawatan yo asi yon isurat issan makwani ay surat yo.

Wat kayon man il-ila si panlakaan di isurat tan din biyag ko di nasakripisyo

para sin pannakawaat di ad-ado ay ipogaw sinan lubong no panggep

si makwani ay krryrrptoo di ay pan-aaguman di ipogaw sinan makwani ay ntrnt

ILAK kod no wada di makapatos sinan surat ko kalpasanna ay mapost…

gayyem yo ay adi yon ammo ngem nanbalin ay sentro di topiko di makwani ay kkkrptu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.